Proveca-ohjelmisto – yrityksen toiminnan laatuprosessien ja aloitetoiminnan kehittämiseen

neovica

Ulkoisten ja sisäisten laatuprosessien parantamisen, auditointisuunnitelmien muodostamisen ja aloitetoiminnan kehittäminen ovat eräitä työvälineitä Proveca-ohjelmistossa pienehköltä muutaman hengen yritykseltä, Neovicalta. Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei kannattane arvioida liian varhaisessa vaiheessa, kuinka suurelle tai pienelle yritykselle siitä erityisesti olisi hyötyä; Provecan ongelmanratkaisutyökalusta, jolla kerrotaan voitavan dokumentoida tarkasti reklamaatioihin ja laatupoikkeamiin johtaneita syitä, voi ajatella olevan hyötyä sekä sellaiselle pienyritykselle, joka on opetellut yrittämisen alkeita enemmän tuntuman pohjalta kuin systemaattisesti laaditun liiketoimintasuunnitelman perusteella, että myös 100-päiselle yritykselle, jonka liiketoiminnassa on jo paljon tunnistettavia prosesseja ja joka haluaa esim. tehostaa kustannustehokkuuttaan parantamalla liiketoiminnassa esiintyvien poikkeamien ennalta ehkäisyä sisäisten ja ulkoisten toimijoiden auditointikäytäntöjen parantamisella.

Proveca-ohjelmiston aloite- ja ideatoiminnan kehittämiseen tarkoitetuissa työvälineissä voi ajatella näkevänsä sellaisen pikantin eron, että aloitetoiminnasta kiinnostumiseen ihmisiä voi olla helpompaa kasvattaa kuin ideatoimintaan, sillä – yrityksestä ja yrityskulttuurista riippuen – on vaivattomampaa kirjata yhden kerran ylös kaikki, mitä johonkin asiaan liittyen tulee mieleen kuin ottaa aktiivisesti osaa jonkin idean kasvattamiseen, jälkimmäisen vaatiessa omaa osallistumista ehkä pitkänkin aikaa. Ideatoiminta, johon Proveca-ohjelmisto tarjoaa keskustelualueiden luomisen, voi monessa tapauksessa vaatia usean muunkin ihmisen aktiivista osallistumista ja osallistumisen asteen hiipuminen voi vähentää ideoimisen halua heiltäkin, joita se aluksi kiinnosti. On kuitenkin huomioitavaa, että Proveca-ohjelmistossa painottuu liiketoiminnan ja sen tukitoimintojen kehittämisen läpinäkyvyys, sekä pyrkimys toiminnan systematisoimiseen ja dokumentoitavuuden kautta tapahtuvaan toiminnan hahmotettavuuden selkeytymiseen.

Toiminnan raportoitavuus ja dokumentoitavuus ovat olennainen osa myös ongelmanratkaisu- ja auditointityökaluja, joiden hyödyllisyydestä saavat osansa niin yrityksen johto, sen työntekijät kuin ulkoiset sidosryhmätkin – esim. laatujärjestelmän toimivuuden osoitettavuuden ja ajan tasalla pysymisen kautta. Auditointi tarkoittaa tässä kehityskohteiden, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista ja niihin liittyvien lomakkeiden, selvityksien, auditointitapahtumien ym. käsittelyä sähköisen verkkosovelluksen tukemana. Korjaustoimenpiteiden jakamisen ja muissa yhteyksissä esiin tulleiden pienten tehtävien hoitamisen vastuuttamisen ja korjauksien edistymisien seuraamisen tarpeet puoltavat Proveca-ohjelmiston tehtävien hallinta -työkalun tarvetta. Lisäksi järjestelmään sisään voidaan kirjata myös työturvallisuuteen liittyvät korjaus- ja parannusmahdollisuudet, kuten myös ns. läheltä piti -tilanteet. Provecan käyttö onnistuu selainkäyttöisyyden lisäksi myös mobiililaitteilla (älypuhelimet ja tablet-laitteet).

Proveca-ohjelmisto

 

Leave a Reply